Co je to likvidace pojistné události?

Co je to likvidace pojistné události?

Termín likvidace pojistné události úzce souvisí s pojištěním. Pokud sobě a svým rodinným příslušníkům nezajistíme dostatečnou ochranu v podobě pojištění, může to mít katastrofální důsledky. Pokud někomu způsobíme škodu, budeme ji muset uhradit z vlastní kapsy. Z právního hlediska je pro každého občana sjednání určitých druhů pojištění povinné.

Čím je likvidace pojistné události?

Nejde o nic jiného než o proceduru vykonávanou pojišťovnou. Spočívá ve stanovení příčin a osoby odpovědné za vznik škody.

Jaký je účel likvidace pojistné události?

Účelem likvidace pojistné události je zjištění okolností, za kterých k události došlo, a také posouzení rozsahu škody. Důležitým prvkem tohoto procesu je stanovení výše odškodnění.

Kompletní proces likvidace pojistných událostí se skládá z mnoha činností – od nahlášení pojistné události až po identifikaci pachatele a vyplacení či odmítnutí vyplacení odškodnění. V průběhu činností pojistitel zjišťuje následující skutečnosti:

  • příčiny a následky nehody,
  • stanovení odpovědnosti pojistitele,
  • rozsah škody,
  • výši odškodnění,
  • odpovědnost za škodu třetím osobám.

Proces likvidace pojistné události musí být založen na spolehlivé dokumentaci a odborném posudku.

Jak nahlásit pojistnou událost?

Obvykle existuje několik způsobů, jak pojistnou událost nahlásit:

  • prostřednictvím online formuláře,
  • prostřednictvím e-mailu,
  • klasickou poštou,
  • telefonicky,
  • osobně (tato možnost se v době pandemie koronaviru nedoporučuje).

Aktuálně nejrychlejší formou nahlášení pojistné události, kterou preferují jak osoby prověřující pojistnou událost, tak rovněž osoby, které tuto událost ohlašují, je online hlášení. Všechny dokumenty je možné zasílat prostřednictvím speciálního online formuláře nebo e-mailu, díky čemuž celý proces zabere méně času a negeneruje zbytečné náklady spojené se zasíláním dokumentů klasickou poštou.

Nezapomeňte pojistnou událost řádně nahlásit, jelikož obsah oznámení je pro vyřešení celého případu zásadní. Přispívá k rychlému, bezproblémovému a profesionálnímu posouzení nároku.

Rozhodování ve věci pojistné události by mělo být nestranné a mělo by být prováděno zkušenými odborníky – odhadci pojistných událostí a likvidátory pojistných událostí s případnou pomocí překladatelů.

Co je to pojistná událost?

Důležitým pojmem v souvislosti s likvidací pojistných událostí je „pojistná událost“. Jde o nešťastnou okolnost uvedenou v pojistné smlouvě nebo v konkrétním zákonném ustanovení, kterého se smlouva týká. Vyplývá z něj povinnost pojistitele poskytovat odpovídající pojistné služby.